انتخاب آقای حسین قهرمانی به عنوان رییس شورای اسلامی کار

با حضور پرشور کارگران در پای صندوق انتخابات شورا اسلامی کار و انتخاب اعضای محترم شورا آقای حسین قهرمانی به عنوان رییس شورای اسلامی کار منصوب شد.